Vremja ljubit online dating

Pozna- VI vanje poljskoga jezika kod nas nije bilo nikada osobito razšireno. A ipak je velika šteta, da se više ne uče slavenski jezici, više se ne poznavaju slavenske književnosti, i što je najglavnije, više ne proučava život slavenskih naroda. Nazadak u poznavanju ruske književnosti upravo je osjetljiva šteta. Ali i opet nije samo literatura, na koju svra- ćamo pažnju, nego onaj veliki problem, koji riešava poljski narod: problem razdieljena naroda, problem, kako će se narod održati, makar i bio razdieljen na tri države, makar ne imao nikakove nade, da će ikada doći do narodnoga jedinstva i državne samostalnosti. 1863., kad posljednjim svojim ustankom izgubiše svaku nadu u državnu samostalnost, Poljaci počeše u drugom pravcu raditi, počeše organizovati, prikupljati sva sredstva, kojim će zapriečiti na- rodno odrod jivan je i uzdržati sviest narodnog zajedničtva uza svu razcjepkanost, uza sve zapreke, koje im se stavljaju. Snaga njihova nije bila više smjelost misli, nego mali rad (drobna prace), čvrsta narodna organizacija, dizanje ekonomsko, obća naobrazba. Oni ne iznose nove, smjele misli, za koje bi cio narod stao, kao negda, oni toga i ne smiju, jer bi ih danas moglo još skuplje stajati, nego negda; oni su danas konkurenti, i to dobri konkurenti s ostalim narodima. Česi riešavaju problem maloga na- roda i riešava ju ga sviestno. Prvaci njihovi, kao što Palacky, formu- lovali su taj problem, naglasili položaj maloga naroda u svjetskoj organizaciji.

Kritika njihova bila je u jedan mah i literarna i družtvena. Svatko, tkogod hoće ozbiljno da uči ruski, neka u vlastitom interesu malo pripazi na to, kako se naše riječi izgovaraju, pa makar nije nikada ništa čuo o nauci o našem naglasu. Mekani su : muški na: -htj -sk'l -nrb -i; r b -b i -n. Istom petdesetih godina obilnije se prevode ruski pjesnici. Za ilirizma su se dosta učili slavenski jezici, ali ipak vidimo, da je n. On je prevodio iz poljske literature i prvi prevodi Mickiewicza, koje Hrvati imadu, njegovi su. Nastojanje za samostalnom kulturom narodnom, a odatle sveza s realnim životom, odatle kritičnost, pa po tom i originalnost i dubljina,, ljubav prema narodu, a zatim prema svima potištenima; to su elementi ruske književnosti, koji ju digoše tako visoko, koji joj ne dadoše nikada, da se odieli od života, nego je siliše, da bude učiteljem svojega družtva, svoga naroda. Svakomu se preporučuje, da ovo, što je ovdje sva- kako prije čitanja progleda i pročita i zapamti, koliko bude mogao ; kad mu se bude činilo, da je previše toga za pamćenje, neka ide dalje, dok sve ovo ne progje, a onda neka čita; štogod mu u Čitanju bude nerazumljivo, naći će za to bilješku, koja će ga uputiti na dotično mjesto u ovoj uputi. Hrvat, koji uči ruski, a ne mjeri ruski jezik hrvatskom mjerom, t. ne umije ili ne će da prispodablja ruske riječi i oblike s našima, ja ne znam, koliku bi gramatiku trebalo za takoga napisati, a da nauči ruski jezik; taki bi možda prije naučio francuski ili njemački. Ili zar oni, koji govore megja ne znaju, 1 2 što je me\a, do^Ai ; što je jednome lipo , zar nije drugome l\]opo, a trećemu po njegovu lepo, ili ako sam njekome mi\ } zar mu ni jesam i mio? Sve se to lijepo i bez muke razumije zato, što se ne pazi na slovo , nego na duh } t. 1 ) Ovo treba da ima na umu onaj, koji ne će naći u ovoj uputi sve, što bi želio: sve ide za tim, da se nauči razumijevati ruski jezik, a kad se to jednom valjano umije, najvažnije se je postiglo Rusko pismo i pravopis. Njekoliko primjera: bćda — 6k/\& gora — ropd, vbda — UOA&, zčmlja — 3e Mjia (ali : bedu — 6 r b Ay, goru — ropy, vodu — nĆAy), Boga — B6ra, duša — Ayu*& } dušu — Ayruy, bogatstvo — ćont TGBO, lisica — Ji HCHi^a, imena — wuen&, itd. I ako ne u tolikoj mjeri, važno je ipak poznavanje poljskoga života. Jer, pazite: naš narod u raznim krajevima govori tako raz- ličito, da se pojedine riječi i oblici našega jezika — ako se pravo uzme ako ne više, a to sigurno toliko megjusobom razlikuju, o iko se razlikuju njeke ruske riječi od naših u opće. 1 ^ an * n ^oji dolazi u kajkavsku Posavinu na košnju, ze zna, da je otec isto što i otac, mcgla što i magla, vincem što i vučem } vu&i gto i vuci itd. Ili je možda pet krav više ili manje od pet kravo,?

Leave a Reply